Školní vzdělávací program (ŠVP) má název „Příroda je vychovatelkou života“, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V jednotlivých třídách je dále pedagogy rozpracováván na třídní vzdělávací program tak, aby co nejlépe vyhovoval dané skupině dětí. ŠVP je otevřený dokument. Zájemcům je na požádání k dispozici u pedagogů v jednotlivých třídách.

Obsah ŠVP je členěn do integrovaných bloků:

ic meAndOthers   

Já a ti druzí (září)

ic autumn   

Barvy podzimu (říjen, listopad)

ic candle   

Adventní čas nastává (prosinec)

ic winter   

Zima je tu (leden, únor)

ic spring   

Jaro přichází (březen, duben)

ic nature   

Skromnější život - krásnější svět (květen, červen)


Do MŠ pravidelně dochází logoped, spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Našim předškolákům nabízíme intenzivní přípravu do školy a testování školní zralosti. Nabízíme přímo v MŠ stimulační kurz pro předškoláky Maxík a preventivní logopedickou péči v malých skupinkách dětí. v rámci inkluze se společně s asistenty pedagoga věnujeme dětem vyžadující podpůrná opatření.

Děti mají možnost seznamování s keramickou hlínou. Naší školku pravidelně navštěvují herci s divadelními představeními, hudebníci s koncerty, ornitolog s ukázkou dravců. Od roku 2015 navštěvujeme plavecké kurzy v bazénu Jedenáctka.

Pracujeme na naplňování sedmi kroků mezinárodního programu Ekoškola (viz www.ekoskola.cz). Ve školce pracuje  Ekotým složený ze zástupců  dětí jednotlivých tříd, zástupců pedagogů, zaměstnanců školy, rodičů a přátel naší školy. I pro tento rok jsme členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. Velkou oporou při naplňování EVVO aktivit jsou 2 aktivní koordinátoři z řad pedagogů.

Usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového života mateřské školy.