V roce 2020 MČ Praha 11 spustila jako první v hl. městě Praze elektronický systém zápisů. V roce 2021 v tomto úspěšném projektu pokračujeme.

Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Zde naleznete podrobný postup pro zápis do MŠ na školní rok 2021-2022

Upozorňujeme, ža celý proces zápisu do MŠ se bude řídit aktuální pandemickou situací a doporučením MŠMT, proto může dojít k drobným změnám v procesu.

 

1. Výdej – generování přihlášek od 26. dubna 2021

na internetové adrese:https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf

 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na čitelnost.

 • Přihlášku vytisknete sami doma a nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se obrátit přímo na MŠ, kde Vám s přihláškou pomůžeme.
Tel : 602 287 130 ředitelka.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 - Chodov, Mgr. Taťána Ondráková,  po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343.

 

 2. Příjem přihlášek 10. a 11. května 2021 (v každé MŠ zvlášť).

Termín přijímacího řízení do mateřské školy se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. „Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.“

K podání přihlášky do vámi vybrané MŠ je nutné připravit tyto vyplněné tiskopisy:

 1. Přihlášku do MŠ řádně vyplněnou včetně kontaktů, e-mailové adresy. 

 2. Doložení řádného očkování - potvrzením pediatra do Evidenčního listu dítěte Nemusí děti v povinném předškolním vzdělávání, to jsou děti, které dovrší 5 let k 31.8.2021 a starší. 

 3. Prostou kopii rodného listu dítěte.

 4. Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. je nutné prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11. U cizinců doklad o délce pobytu v ČR. 

Přihlášku je možné doručit do naší MŠ následujícími způsoby: 

 • do datové schránky školy  rg2vuzf (MŠ Markušova, Dubnova)

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

 • poštou na adresu: MŠ Markušova 1556 Praha 4  149 00

 • osobně v MŠ Markušova 1556 pro obě pracoviště školy ve dnech 10. a 11.5. 8-14 hodin

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Tiskopis naleznete zde.

 

3. Výsledky přijímacího řízení – od 3. června 2021

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

 • Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ.

 • Po celou dobu této fáze můžete na níže uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

Kritéria přijímání naleznete zde.

V Praze, dne 6. 4. 2021
Mgr. K. Benediktová, ředitelka školy