banner zapis Instruktážní video k elektronickým zápisům do MŠ zde

 foreigners1

 

V letošním roce MČ Praha 11 spouští jako první v hl. městě Praze elektronický systém zápisů. Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Vzhledem k nouzové situaci vyhlášené v souvislosti s pandemií, MŠMT svým dopisem MSMT-15657/2020-1z 03. 04. 2020 vydalo opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, které proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Zde naleznete podrobný postup pro zápis do MŠ na školní rok 2020-2021

1. Výdej – generování přihlášek od 27. dubna 2020 na internetové adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf (od 27. dubna 2020)

 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na čitelnost.
 • Přihlášku vytisknete sami doma a nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se obrátit přímo na MŠ, kde Vám s přihláškou pomůžeme.  Tel : 602 287 130 ředitelka.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 - Chodov, Mgr. Taťána Ondráková,  po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343.

 

2. Příjem přihlášek probíhá od 2. do 16. května v každé MŠ zvlášť.

K podání přihlášky do vámi vybrané MŠ je nutné připravit tyto vyplněné tiskopisy:

 1. Přihlášku do MŠ řádně vyplněnou včetně kontaktů, e-mailové adresy. 
 2. Čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte (pro doložení řádného očkování). Nemusí děti v povinném předškolním vzdělávání, to jsou děti, které dovrší 5 let k 31.8.2020 a starší. 
 3. Prostou kopii rodného listu dítěte.
 4. Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. je nutné prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11. U cizinců doklad o délce pobytu v ČR. 

Přihlášku je možné doručit do vámi vybrané MŠ následujícími způsoby: 

 • do datové schránky školy  rg2vuzf (MŠ Markušova, Dubnova)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 • poštou na adresu: MŠ Markušova 1556 Praha 4  149 00
 • osobně v MŠ Markušova 1556 pro obě pracoviště školy ve dnech 11. 5. 8-16 hodin a 12. 5. 8-14 hodin

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Tiskopis naleznete zde.

 

3. Výsledky přijímacího řízení – od 4. června 2020

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

Kritéria přijímání naleznete zde.

V Praze, dne 8. 4. 2020
Mgr. K. Benediktová, ředitelka školy